НОВИЯТ БРОЙ

СЪДЪРЖАНИЕ

COVID-19 И СПОРТА
COVID-19 – предизвикателство за професионалния спорт
Доц. д-р Георги Попов


СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Проксимална остеотомия на фибулата за лечението на медиална гонартроза. Презентация на методиката и ранни резултати
Д-р Калоян Йорданов, проф. д-р Пламен Кинов
Оперативно лечение на изолирана пателофеморална артроза
Д-р Филип Койнарски
Едноетапна реконструкция на ПКВ и валгизираща остеотомия на тибията – клиничен случай
Д-р Атанас Табаков
Дисторизии на глезенна става - често подценявани и недоста- тъчно лекувани мекотъканни увреди
Д-р Теодор Иванов
Роля на апоптозата и некроптозата в патогенезата на осте- оартрита и посттравматичния остеоартрит
Aкад. д-р Ваньо Митев, дбн, доц. Ива Митева
Травма на тестисите при спортисти
Д-р Йордан Ценовски


KИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Анализ на аддукторния мускулен баланс при деца, спортуващи футбол
Проф. Румяна Ташева, доктор
Кинезитерапия при спортуващи с Custom hip
Доц. Гергана Ненова, дн, доц. д-р Калин Михов
Рехабилитационен подход при пациенти след травматични увреди на акромио-клавикуларната става
Доц. Ростислав Костов, дм
Диференциран подход за оценка на компресия на n.femoralis при нестабилност на колянната става
Уляна Бержарова, доктор


СПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ
Исхемична болест на сърцето (ИБС) и спорт – възможности, рискове и перспективи
Д-р Здравко Тарълов, дм, проф. д-р Иван Груев, дм


ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ В СПОРТА
Проучване на употребата на хранителни добавки и субстанции от Забранителния списък на Световната антидопингова агенция сред посетители на фитнес центрове в България
Елка Гълева, доктор

Дизайн: 2008 Clp.Name